Obchodné podmienky

   Vážený zákazník, ďakujem Vám za Váš záujem. Po uskutočnení objednávky Vás žiadam o úhradu kúpnej ceny prevodom. V prípade neobdržania úhrady do 6 pracovných dní od objednávky, si vyhradzujem právo objednávku zrušiť a produkt zaradiť do aktuálnej ponuky. 
   V prípade osobného odberu je potrebné si tovar vyzdvihnúť v lehote 6 kalendárnych dní , termín prevzatia dohodou.

   Ateliér Hlinena je predovšetkým hobby ateliér, čo znamená, že danú činnosť realizujem vo svojom voľnom čase ,nie som podnikateľ a preto vyhlasujem na svoju česť, že v zmysle zákona č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisom nemám povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:  § 1 ods.2 - nie som podnikateľ podľa  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

   Zároveň vyhlasujem na svoju česť, že všetky mnou predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej autorskej tvorby/ činnosti.

   Ďakujem za pochopenie a prajem pekný zvyšok dňa.
               HLINENA